مطالب
دسته بندی

بررسی اثر استفاده از خدمات توان بخشی در کیفیت زندگی نابینایان

  • 02 شهریور 1398

بررسی اثر استفاده از خدمات توان بخشی  در کیفیت زندگی نابینایان

 

امین سرابندی

دکتر حسین مبارکی

دکتر محمد کمالی

دکتر علی چابک

شاهین سلطانی

 

چکیده

زمینه و هدف: نقص بینایی کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تاثیر خدمات توان بخشی با معیار بهبود کیفیت زندگی اندازه گیری می شود این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر خدمات توان بخشی در ابعاد کیفی زندگی نابینایان و کم بینایان انجام گرفت.

روش بررسی:  در این مطالعه توصیفی_ تحلیلی، ۱۲۱ معلول نابینا و کم بینای تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر زاهدان به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک ( شامل اطلاعات جمعیت شناختی و وضعیت فرداز نظر استفاده از خدمات کمک توانبخشی) و پرسش نامه کیفیت زندگی مخصوص نابینایان بود. این پرسش نامه در سال ۱۳۸۶ توسط توکل به فارسی ترجمه و پایایی آن به روش آزمون مجدد برآورد و مقدار همبستگی آن ۰/۸۹ بدست آمد.

یافته ها: نتایج آزمون تی تست میانگین نمره کیفیت زندگی را در افراد برخورداراز خدمات توان بخشی بطور معناداری بالاتر از افراد محروم از خدمات نشان داد.

بررسی آزمون یومن ویتنی نشان دادکه این افراد در ابعاد تحرک و خودمراقبتی به طور معناداری دارای کیفیت زندگی بهتری بودند.

نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش گسترش خدمات توان بخشی و ارائه برنامه های اجتماعی برای نابینایان و کم بینایان پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: خدمات توان بخشی، کیفیت زندگی، نابینایان و کم بینایان

دانلود

منبع

http://www.SID.ir

آخرین ویرایش در شنبه, 02 شهریور 1398 10:19
Top