مطالب
دسته بندی

تاثير الگوي آموزش خوش بيني

  • 08 آبان 1399

عنوان نشریه: روانشناسي افراد استثنايي : بهار 1395, دوره  6 , شماره 21; از صفحه 123 تا صفحه 139 .

عنوان مقاله: تاثير الگوي آموزش خوش بيني به روش ايفاي نقش بر کاهش افسردگي نوجوانان دختر کم بينا

نویسندگان: هدي پور اکرم, آرزو شاه ميوه اصفهاني، سالار فرامرزي

 

چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعيين تاثير الگوي آموزش خوش بيني به روش ايفاي نقش بر کاهش افسردگي نوجوانان دختر کم بيناي شهر تهران بود. پژوهش با روش نيمه آزمايشي و طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد. تعداد 20 دختر نوجوان کم بيناي افسرده که در مقطع راهنمايي مدرسه نابينايان نرجس تهران در سال تحصيلي 92- 1391 مشغول به تحصيل بودند، با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و با روش تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جايگزين شدند. شرکت کنندگان گروه آزمايش طي ده جلسه يک ساعته به صورت گروهي آموزش ايفاي نقش را دريافت کردند، اما به گروه گواه آموزشي در اين زمينه داده نشد. داده هاي پژوهش به وسيله آزمون افسردگي کودکان و نوجوانان جمع آوري و با آزمون تحليل کوواريانس تحليل شد. نتايج نشان داد آموزش خوش بيني به روش ايفاي نقش در کاهش افسردگي نوجوانان کم بينا تاثير معنادار داشته است. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که آموزش خوش بيني به روش ايفاي نقش مي تواند بر کاهش افسردگي نوجوانان کم بينا تاثير نسبتا پايداري داشته باشد.

 

کلمات کلیدی:

افسردگی، ایفای نقش، کم بینا

 

دانلود این مقاله

Top