مطالب
دسته بندی

ذهن آگاهي شاخصي موثر در کيفيت زندگي جانبازان نابينا

  • 01 مرداد 1399

عنوان نشریه: طب جانباز :   بهار 1390 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 1 تا صفحه 7 .

 عنوان مقاله: ذهن آگاهي شاخصي موثر در کيفيت زندگي جانبازان نابينا

 نویسندگان: نجاتي وحيد*, اميني رضا, ذبيح زاده عباس, معصومي مهدي, ملكي قيصر, شعاعي فاطمه

آدرس: دانشگاه شهید بهشتی

 

چکیده: 

مقدمه: ذهن‌ آگاهي يک سازه شناختي قابل پايش و مداخله در روانشناسي است. هدف از اين مطالعه برررسي ارتباط بين ابعاد مختلف کيفيت زندگي با ذهن آگاهي است.

مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي - مقايسه اي در 93 جانباز نابيناي دو چشم کشور انجام شد. ابزارهاي مورد استفاده، پرسشنامه 36 سوالي کيفيت زندگي و مقياس ذهن آگاهي مي باشد. از آزمون همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين داده ها استفاده شد.

يافته ها: ذهن آگاهي با ابعاد نشاط و سلامت رواني در سطح 0.01 و با ابعاد درک کلي از سلامتي، ايفاي نقش جسمي و ايفاي نقش عاطفي در سطح 0.05 ارتباط معني دار داشت و با ابعاد فعاليت فيزيکي، فعاليت اجتماعي و درد جسمي رابطه معني دار نداشت (آماره پي بزرگتر از 0.05).

بحث و نتيجه گيري: ذهن آگاهي شاخص مهمي در کيفيت زندگي در جانبازان نابينا است. مي توان به کمک پژوهش هاي مداخله اي آتي پيشنهاد نمود براي ارتقا کيفيت زندگي در جانبازان نابينا از تمرينات تقويتي ذهن آگاهي بهره گرفت.

کلید واژه: کیفیت ذهنی، ذهن آگهی، جانباز نابینا

 

دانلود با لینک مستقیم

Top