مطالب
دسته بندی

واحد مددکاری و مشاوره

این واحد، به منظور تشخیص و رفع تخصصی و اصولی نیازهای مراجعان نابینا،تاسیس شده است.

Top