مطالب
دسته بندی

واحد آموزش

این واحد با هدف تسهیل دسترسی دانش آموزان نابینا به دوره های آموزشی در رشته های مختلف درسی - مهارتی ( از جمله قرآن ، رایانه، رباتیک، خودیاری، بریل آموزی ،تحرک جهت یابی و شطرنج ، مشاعره و گلستان خوانی) راه اندازی شده است.

Top