مطالب
دسته بندی

واحد کتابخانه

این واحد با هدف تسهیل دسترسی نابینایان به نسخ بریل و صوتی منابع مورد نیاز نابینایان و نیز ارتقاء سطح فرهنگ کتابخوانی در میان این قشر، ایجاد شد.

Top