مطالب
دسته بندی

واحد مدیریت

این واحد، با ایجاد ساختاری نظام مند در مجموعه و روزآمد کردن آن، در جهت پویایی و استمرار خدمت رسانی موسسه گام برمی دارد.

Top