مطالب
دسته بندی

واحد روابط عمومی

این واحد با هدف ایجاد ارتباطات و تعاملات سودمند با سایر نهادها و افراد مرتبط با نابینایان و کم بینایان و نیز انعکاس فعالیتها و خدمات مجموعه، به فعالیت می پردازد.

Top