مطالب
دسته بندی

آموزشگاه فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای در رشته های کانوابافی ماشینی و کامپیوتر
مؤسسه توانگران با شناخت توانمندیها و شرایط ویژه نابینایان، رشته های کامپیوتر و کانوابافی ماشینی را در قالب آموزشگاه فنی و حرفه ای راه اندازی کرده است تا با ارائه رسمی آموزشهای حرفه ای و ارائه مدارک معتبر، زمینه اشتغال نابینایان را در رشته های شغلی متناسب با توانمندیهای آنان فراهم گرداند.

Top